Новая подборка в Новом Дне

http://www.noviden.tmdt.ru/katalog-vypuskov-zhurnala/novyi-den-40/-pozadi-listopada-veronika-gabard.html