Новая публикация в Новом Дне

http://www.noviden.tmdt.ru/katalog-vypuskov-zhurnala/novyi-den-38/-forchela-nachalo-veronika-gabard.html